VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
MSE 333 s.r.o.

Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika
IČO: 54112486
Tel. kontakt :+421 2/ 3333-1043
e-mail: info@gamers.sk

Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné odo dňa 13.05.2020

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

www.gamers.sk (ďalej len ako „Internetový obchod“) je internetové webové rozhranie, určené na objednávanie, nákup a predaj produktov – tovaru dostupného v predmetnom Internetovom obchode (ďalej len ako „produkt“ alebo „tovar“), a to za podmienok stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ako „VOP“).

Tieto VOP upravujú práva a povinností zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy na diaľku uzatvorenej medzi predávajúcim – obchodnou spoločnosťou MSE 333 s.r.o., so sídlom Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, IČO:50779451  (ďalej len ako „Predávajúci“) a zákazníkom ako kupujúcim (ďalej len ako „Zákazník“) (ďalej len ako „zmluva“), vznikajúce na základe predaja a kúpy tovaru zo strany Zákazníka prostredníctvom Internetového obchodu a určujú zásady právneho vzťahu medzi Zákazníkom a Predávajúcim, ktorý je zároveň prevádzkovateľom predmetného Internetového obchodu.

Na účely týchto VOP zmluvné strany berú na vedomie, že pojem „Zákazník“ znamená subjekt, ktorý prostredníctvom objednávky vstúpil do obchodného vzťahu s Predávajúcim.Zákazníkom sa môže stať len fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom – spotrebiteľ, ďalej právnické osoby a organizácie – podnikatelia.Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.Podnikateľom je osoba (i) zapísaná v príslušnom obchodnom registri, (ii) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (iv) osoba ktorá nakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v súvislosti s ňou, alebo osoba, ktorá uvedie v objednávke svoje IČO.

Na účely týchto VOP zmluvné strany berú na vedomie, že pojem „Zmluva“ znamená kúpna zmluva na diaľku uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom, uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Zákazníka, mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho.

Tieto VOP platia pre všetky zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho s výnimkou, ak Predávajúci a Zákazník uzatvoria osobitnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, pričom v takom prípade majú podmienky dohodnuté v osobitnej zmluve prednosť pred týmito VOP.

Návštevník webovej stránky (Internetového obchodu) alebo Zákazník výslovne prehlasuje, že si prečítal/a a oboznámil/a sa s ustanoveniami týchto VOP, to v rámci registrácie na webovej stránke www.gamers.sk,

Údaje o spoločnosti:

Obchodné meno: MSE 333 s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, SR
IČO: 54112486
Spoločnosť zapísaná v: Okresný úrad Nové Zámky. Číslo živnostenského registra. 440-43959
E-mailová adresa: info@gamers.sk
Tel. kontakt: +421 2/ 3333-1043
Prevádzkové hodiny Zákazníckeho servisu: Pondelok – Piatok 9.00 – 16.00 hod.

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja Zákaznícky servis Predávajúceho nie je k dispozícií. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkových hodín Zákazníckeho servisu.

Akékoľvek reklamácie, sťažnosti a podnety sú spracúvané Zákazníckym servisom. Možnosť doručenia tovaru je kuriérskou službou (ďalej len ako „Dopravca“). Zákazník výslovne berie na vedomie, že tovar sa doručuje výlučne prostredníctvom kuriérskej služby – Dopravcom.

Bližšie informácie o poskytovateľovi služieb hosting-u môžete nájsť na internetovej stránke Predávajúceho https://www.gamers.sk.

Na kúpu tovaru prostredníctvom Internetového obchodu sa vyžaduje pripojenie na Internet.

Internetový obchod je Zákazníkovi prístupný z krajiny pôvodu (domácej krajiny), ako aj zo zahraničia prostredníctvom Internetu, avšak Predávajúci akceptuje len požiadavky a objednávky adresované na adresu Zákazníka na území Slovenskej republiky. Doručenie na akúkoľvek poštovú alebo inú adresu mimo územia Slovenskej republiky nie je možné a akékoľvek objednávky Zákazníka na takúto adresu budú automaticky považované za neplatné, a to aj bez upozornenia zo strany Predávajúceho.

Predávajúci prostredníctvom týchto VOP informuje svojich Zákazníkov, že

 • Predávajúci neposkytuje veľkoobchodný predaj a služby obchodníkom (objednávku tovaru je možné uskutočniť len v určitom počte kusov určenom na domáce použitie);
 • Internetový obchod je Zákazníkovi dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni;
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru a poplatky za poskytovanie služieb podľa podmienok týchto VOP, avšak Predávajúci nie je oprávnený jednostranne meniť ceny, alebo poplatky pre už objednaný tovar zo strany Zákazníka a potvrdenú objednávku;
 • VOP, ako aj podmienky nákupu tovaru v Internetovom obchode Predávajúceho a ich akékoľvek zmeny budú účinné ich zverejnením.

Predávajúci informuje svojich Zákazníkov, aby sa pred uskutočnením objednávky tovaru a nákupu tovaru prostredníctvom Internetového obchodu dôkladne oboznámili s VOP.

Článok II.
Registrácia

Pre uskutočnenie registrácie Zákazníka v Internetovom obchode sa vyžadujú nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • Telefónne číslo
 • Adresa (vrátane PSČ, mesta, ulice, poschodia a čísla dverí)

V rámci registrácie sa Zákazník zaväzuje uviesť iba platné a pravdivé osobné údaje. Zákazník berie na vedomie, že za akékoľvek škody, ktoré vzniknú Predávajúcemu, alebo Zákazníkovi, alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neplatných údajov vyžadovaných v rámci procesu registrácie zodpovedá Zákazník.

Pri registrácií si Zákazník zvolí vlastné heslo, prostredníctvom ktorého sa bude prihlasovať do svojho užívateľského účtu zriadeného v Internetovom obchode. Zákazník je povinný heslo uchovávať v tajnosti a nesprístupniť ho žiadnej tretej osobe. V prípade, ak má Zákazník podozrenie o možnom zneužití jeho hesla, resp. prihlasovacích údajov do užívateľského účtu, je povinný si heslo bezodkladne zmeniť a informovať o uvedenej skutočnosti Predávajúceho.

Článok III.
Proces vytvorenia objednávky a uzatvorenia zmluvy

V prípade zakúpenia tovaru, vytvoreného v digitálnej forme – digitálny obsah Zákazníkom, bude kód na jeho stiahnutie poskytnutý Zákazníkovi elektronicky, spolu s ďalšími informáciami potrebnými na jeho riadne stiahnutie. Nákup hier v digitálnom formáte Zákazníkom je dostupný výlučne na počítači umiestnenom na území Slovenskej republiky. Zákazník týmto berie na vedomie, že tovar zakúpený v digitálnom formáte nemôže byť prevádzkovaný mimo územia Európskej únie, a že niektoré vlastnosti (napr. jazyk) digitálneho tovaru sa môžu odlišovať podľa krajiny používania. Majiteľ kópie príslušného produktu, zakúpenej elektronicky, získava zakúpením produktu zároveň licenciu a je oprávnený na používanie zakúpeného software-u v súlade s takouto licenciou. Licencia je Zákazníkovi udelená na výlučné používanie produktu (programu) na jeho zamýšľaný účel na počítači, pokiaľ vydavateľom produktu nie je udelené ďalšie povolenie na iné užívanie. Majiteľ kópie produktu nemá nárok na žiadne špecifické práva, najmä právo na neoprávnené kopírovanie programu a sprievodných materiálov, sprístupňovanie, nahrávanie alebo inštaláciu celého alebo časti programu a dokumentácie na Internet.

Zákazník týmto berie na vedomie, že v prípade zakúpenia hry v digitálnom formáte, po otvorení obalu produktu, Zákazník stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje len na fyzické produkty a neotvorené software-i obsahujúce fyzické média. Bližšie informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy sú dostupné v čl. VIII, bod g. týchto VOP.

Zákazník týmto zároveň berie na vedomie, že ak uskutočňuje nákup produktov v Internetovom obchode bez registrácie alebo prvý krát, jeho objednávka na nákup tovaru, vytvoreného v digitálnej forme – digitálneho obsahu sťahovaného s použitím kódu, a uhrádzaná prostredníctvom platobnej karty bude vopred preskúmaná a skontrolovaná za účelom zabránenia zneužívania online nákupov produktov a zabráneniu podvodov. Kód na stiahnutie digitálneho obsahu bude Zákazníkovi zaslaný e-mailom bezodkladne po spracovaní objednávky Predávajúcim – prosíme buďte trpezliví! Kódy na stiahnutie digitálneho obsahu obdrží Zákazník zo strany Predávajúceho bezodkladne po uskutočnení ďalšej transakcie.

Platba platobnou kartou:

Obchodné meno spoločnosti (Predávajúceho): MSE 333 s.r.o.. (Sídlo: Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika) Webová stránka spracovateľa platieb: https://www.gamers.sk. Dáta poskytnuté Predávajúcim: všetky dáta týkajúce sa Zákazníka, ktorý realizuje transakciu, ako napríklad meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

OTP banka poskytuje pre náš Internetový obchod online zabezpečenú platobnú bránu s použitím SSL protokolu. Prosím berte na vedomie, že pri platbe bankovou kartou budete presmerovaní na platobnú bránu OTP banky na uskutočnenie Vašej transakcie, ktorá je priamo spravovaná Bankou v súlade s pravidlami a bezpečnostnými predpismi medzinárodných spoločností vydávajúcich karty. Internetový obchod, ani Predávajúci nie je prevádzkovateľom platobnej brány. Internetový obchod nemá žiadny prístup, a ani nebude získavať prístup, k detailom, číslu alebo dátumu platnosti Vašej platobnej karty alebo bankovému účtu priradenému k Vašej platobnej karte. Viac informácií o platbe platobnou kartou môžete nájsť na www.gamers.sk 

Jednotlivé produkty je Zákazník oprávnený vybrať v Internetovom obchode v požadovanom počte kusov prostredníctvom tlačidla „Do košíka“.

Po pridaní položky (produktu) do Košíka, Vás kliknutie na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ presmeruje na stránku „Obsah košíka“, ktorá je zároveň prvým krokom pri finalizácii Vášho nákupu. V „Košíku“ je Zákazník oprávnený požadovaný počet kusov jednotlivých vybraných produktov meniť, tieto odstrániť, prípadne upraviť podľa svojich požiadaviek.

V prípade nákupu bez registrácie je nutné vybrať spôsob dopravy a vyplniť osobné údaje, dodacie a fakturačné údaje. V prípade nákupu registrovaného Zákazníka stačí vybrať uloženú adresu dodania a fakturačnú adresu.

Potvrdením a odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára), t.j. stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“ v Internetovom obchode Predávajúceho dáva Zákazník Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru uvedeného v objednávke a vybraného Zákazníkom z katalógu produktov uvedenom v Internetovom obchode Predávajúceho. Zákazník odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu objednávky za tovar, dodanie tovaru a iné vopred určené náklady Predávajúcemu.

Po riadnom a úplnom odoslaní objednávky bude Zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu objednávky (alebo registrácie) doručený e-mail o zaevidovaní objednávky do elektronického systému Gamers, t.j. Predávajúceho (ďalej len ako „prijatie objednávky“). Prijatie objednávky neznamená potvrdenie objednávky Predávajúcim a nepredstavuje uzavretie zmluvy!

Po prijatí objednávky Predávajúci objednávku Zákazníka spracuje a preverí dostupnosť objednaného tovaru na sklade. Objednávka sa považuje za potvrdenú momentom, kedy Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie objednávky e-mailom (s textom produkt pripravený na prepravu), alebo ak ju osobitne Zákaznícky servis telefonicky potvrdí (ďalej len ako „potvrdenie objednávky“). Okamihom doručenia potvrdenia objednávky Zákazníkovi je zmluva medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzavretá.

Vezmite prosím na vedomie, že odoslanie objednávky ako takej nezakladá písomnú zmluvu medzi Predávajúcim a Zákazníkom. Zmluva sa považuje za uzatvorenú až potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho, pričom podmienky Vašej objednávky budú zaznamenané a Vám sprístupnené na www.gamers.sk.

V prípade, že Predávajúci nebude schopný objednávku bezodkladne po jej prijatí vybaviť, objednávka sa neruší, ale platí aj naďalej, až pokým sa produkt objednaný Zákazníkom nestane dostupným. Objednávka nebude Predávajúcim zrušená, pokiaľ o to Zákazník výslovne nepožiada. Akonáhle bude produkt dostupný, Predávajúci bezodkladne notifikuje Zákazníka e-mailom a/alebo telefonicky o jeho doručení.

Pri pred-objednaných produktoch (predobjednávky) zašle Predávajúci Zákazníkovi e-mail, aby Zákazník záväzne potvrdil svoj zámer zakúpiť vybraný produkt ešte pred jeho vydaním. Predávajúci je oprávnený potvrdiť Zákazníkovi objednávku na pred-objednaný produkt aj telefonicky namiesto zaslania e-mailového potvrdenia. Pred odovzdaním produktu kuriérskej službe na prepravu, Predávajúci dodatočne informuje Zákazníka notifikáciou o doručovaní, a to na telefónne číslo, ktoré Zákazník pri objednávke produktu poskytol.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Zákazníka.

Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

Článok IV.
Zmeny objednávky / zrušenie objednávky

Zmeny a zrušenie (stornovanie) objednávky sú možné dovtedy, kým produkt nie je zabalený a kým nie je Zákazníkovi zaslaný e-mail potvrdzujúci jeho zabalenie a pripravenie na doručenie; po tomto termíne nie je Predávajúci povinný vyhovieť Zákazníkovi a zmeniť alebo zrušiť potvrdenú objednávku.

Článok V.
Doručenie a prevzatie tovaru a platobné podmienky

Na základe zmluvy sa Predávajúci zaväzuje doručiť a odovzdať Zákazníkovi zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a Zákazník sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu. Predávajúci je povinný dodať Zákazníkovi tovar v množstve, druhu, akosti, balení a v termíne v zmysle objednávky a tak, ako určuje zmluva a tieto VOP.

Dodanie tovaru sa uskutoční spôsobom a na dodacej adrese, ktorú Zákazník uviedol v objednávke. Zákazník môže požiadať o doručenie tovaru na adresu v rámci územia Slovenskej republiky. Zákazník je oprávnený ako doručovaciu adresu uviesť adresu pobytu Zákazníka alebo adresu, kde Zákazník pracuje, t.j. akúkoľvek platnú dodaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, (i) že Zákazník pri objednávke svoju objednávku náležite neskontroloval, (ii) nezadal všetky požadované údaje a/alebo (iii) vyplnil objednávkový formulár chybne, (iv) alebo v dôsledku odôvodnenej nemožnosti prepravnej spoločnosti tovar doručiť, a to najmä v prípadoch, ak sa adresa doručenia uvedená v objednávke nachádza na miestach s neupraveným povrchom vozovky, alebo na miestach, kde nie je možný bezproblémový prístup motorovým vozidlom za účelom dodania tovaru.

Predávajúci nie je za žiadnych okolností zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Zákazníkovi, Predávajúcemu alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zákazník v rámci procesu objednávky uviedol chybnú, neúplnú alebo neoprávnenú doručovaciu adresu alebo miesto doručenia. Za akúkoľvek škodu, uplatnené nároky, alebo vyvodenie zodpovednosti je výlučne zodpovedný Zákazník. Doručovacia adresa môže byť odlišná od fakturačnej adresy. Za účelom riadneho doručenia tovaru Predávajúci Zákazníkovi odporúča, aby Zákazník okrem adresy pobytu uviedol aj doručovaciu adresu, na ktorej sa bude Zákazník alebo ním splnomocnená/poverená osoba nachádzať v odhadovanom čase doručenia. Pred doručením upovedomí zástupca Predávajúceho Zákazníka o stave objednávky a doručovaní telefonicky alebo e-mailom.

Pri doručení tovaru je Zákazník povinný uhradiť Dopravcovi celú cenu tovaru vo výške uvedenej v zmluve, resp. v potvrdenej objednávke v hotovosti.

Predávajúci neakceptuje čiastočné platby a rovnako tak ani Dopravca nie je oprávnený čiastočné platby akceptovať. Zákazník je oprávnený prevziať objednané produkty len v celosti alebo odmietnuť prijať objednávku len v celosti, ak tieto VOP neustanovujú inak.

Po doručení objednávky je zodpovednosťou a povinnosťou Zákazníka sa uistiť – v prítomnosti Dopravcu – že balík nie je poškodený, nemá žiadne preliačiny, a nebol otvorený.

V prípade, že produkt nie je osobne preberaný Zákazníkom, Zákazník je povinný zabezpečiť, aby jeho vopred určená splnomocnená/poverená osoba alebo adresát zaznamenanej objednávky produkt riadne prevzal. Predávajúci upozorňuje Zákazníkov, že v prípade, ak Zákazník nezabezpečí, že doručenie bude Dopravcovi riadne umožnené spôsobom, ako je uvedené v týchto VOP, Dopravca je oprávnený dodanie tovaru odmietnuť! Následky neúspešného doručovania produktu, pokiaľ ide o neprevzatý produkt, sa považujú za pochybenie na strane Zákazníka a v tomto smere Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť.

V prípade akýchkoľvek vád a/alebo nedostatkov zistených na doručovanej zásielke, prosím kontaktujte náš Zákaznícky servis jedným z nasledovných spôsobov:

Telefónne číslo: +421 2/ 3333-1043

E-mail: info@gamers.sk

Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na Zákazníka, prevzatím tovaru, pričom nezáleží na tom, či Zákazník prevezme tovar osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej/splnomocnenej osoby. Pokiaľ mal Zákazník prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na Zákazníka prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.

Zákazník sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za tovar a jeho dodanie dojednanú cenu. Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena určená v okamihu uzavretia zmluvy, t.j. v okamihu potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho (ďalej len ako „cena“). Ceny tovarov ponúkaných Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho sú uvádzané v eurách (EUR) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.

Jednotlivé ceny za tovar nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od objednaného tovaru, jeho množstva, spôsobu dodania a podmienok poskytovateľa prepravy tovaru ako aj od spôsobu úhrady ceny tovaru, dopravného a iných nákladov. Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od zvoleného tovaru, jeho množstva, typu zvolenej dopravy a platobnej metódy, ktorú si vybral v súvislosti s objednávkou tovaru z aktuálnej ponuky platobných metód a foriem doručovania Predávajúceho. Cena tovaru, vrátane výšky nákladov na dopravu, alebo akýchkoľvek iných nákladov bude vždy oznámená Zákazníkovi pred odoslaním objednávky.

Cena vrátane s tým súvisiacich nákladov sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový účet Predávajúceho. Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady ceny znáša v plnom rozsahu Zákazník.

Sumár poplatkov za doručovanie tovaru dostupný v Internetovom obchode (viď odkaz nižšie týchto VOP) zahŕňa náklady na balenie, ako aj poplatok za druhé doručovanie zásielky Dopravcom, v ďalší pracovný deň, v prípade neúspešného prvého doručenia zásielky. Uskutočnením objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so sumárom poplatkov za doručovanie tovaru Dopravcom a spôsobom doručovania tovaru uvedeným v týchto VOP.

Objednané produkty, ktoré sú na sklade, sa Predávajúci zaväzuje dodať Zákazníkovi do 3 dní od potvrdenia objednávky, avšak len za splnenia nasledovných podmienok: (i) údaje zadané Zákazníkom v objednávke sú úplné a správne, (ii) objednávka bola doručená Predávajúcemu v pracovný deň pred 15.30 hod, (iii) vybraný(é) produkt(y) je (sú) na sklade (alebo dostupné), a (iv) Zákazníka nie je potrebné kontaktovať zo strany Zákazníckeho servisu Internetového obchodu z dôvodu nejasností v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne!

V prípade, ak Zákazník požaduje písomné vystavenie faktúry za objednaný tovar s DPH, je oprávnený informovať o uvedenej skutočnosti Predávajúceho, a to priamo pri zadávaní objednávky tovaru, v sekcii „Poznámky, správa pre kuriéra “. Zákazník berie na vedomie, že neskoršia písomná fakturácia nie je možná.

Dopravca doručuje zásielky Zákazníkom v pracovné dni, medzi 8.00 hod. ráno a 17.00 hod. popoludní. Zákazník berie na vedomie, že Dopravca nedoručuje zásielky počas víkendov a sviatkov.

V závislosti od kuriérskej služby, Dopravca je oprávnený kontaktovať Zákazníka (telefonicky, prostredníctvom SMS alebo e-mailom) ohľadom podrobností doručenia zásielky, a to ešte pred samotným doručením zásielky na určenú adresu.

Ak dopravca nenájde adresáta – Zákazníka na adrese doručovania uvedenej v objednávke, Dopravca je oprávnený zanechať adresátovi písomné upovedomenie o neúspešnom doručení zásielky a zásielka bude adresátovi doručovaná opätovne (maximálne však 1-krát), a to vo vopred dojednaný čas, bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

Objednaný produkt je doručovaný spoločnosťou GLS a prostredníctvom Zásielkovne.

Poplatky služby prepravy

3,99 EUR

 

 
 • Balíček na dobierku: Zákazník berie na vedomie, že pri doručovaní tovaru je Dopravcom akceptovaná iba hotovosť. Platba prevodom, platobnou kartou a iné metódy platby nie sú Predávajúcim v prípade doručovania na dobierku akceptované.  

Zákazník zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s používaním tovaru.

 • 14-dňové odstúpenie

Bližšie informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy sú dostupné v čl. VIII, bod g. týchto VOP.

Článok VI.
Záruka

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo predaj použitých vecí, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ďalej len ako „záruka“). Ak je na predávanom tovare, alebo na jeho obale vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť Zákazníka je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

Ak sa vyskytne na zakúpenom výrobku vada, Zákazník má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci so zmluvou, a to počas záručnej doby daného výrobku. Záručná doba je 24 mesiacov, ak platné právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu záručnú dobu pre určité druhy tovaru.

Prosím, pokiaľ je to možné, ponechajte si originálne balenie produktov na účely riadneho uplatnenia záruky pri produktoch značky Microsoft a RAZER.

V prípade zakúpenia software-u, je Zákazník oprávnený požiadať o „refundáciu“ ceny produktu výlučne v prípade, ak balenie produktu nebude poškodené a toto ostane vcelku. Záruka sa v prípade software-u nevzťahuje na fyzický formát a nedokonalosti média v dôsledku nadmerného používania, nesprávneho používania alebo fyzického poškodenia produktu (napr. okrúhle škrabance, jemné škrabance, materiálne poškodenia spôsobené prístrojom).

Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy, alebo škody vzniknuté Zákazníkovi, alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku inštalácie alebo zlyhania software-u pri nákupe digitálnej hry a software-u.

V prípade problému, ktorý sa vyskytne v hre (ako napríklad „BUG“, zamrznutie software-u, problémy s inštaláciou, atď.), sú Zákazníci oprávnený kontaktovať priamo distribútora pre podporu daného produktu.

 Výrobca

Telefónne číslo

Microsoft

0850 111 300

SONY (PlayStation)

048 230 2920

V rámci uplatnenia záruky je Predávajúci oprávnený požadovať od Zákazníka predloženie nasledovných dokumentov:

 • Záručný list
 • Účet / faktúra (doklad o kúpe)
 • Presný popis vady, ktorá sa na produkte vyskytla (ak je to možné vo vytlačenej podobe)

Prosím, v prípade akýchkoľvek otázok a problémov v súvislosti s uplatnením záruky nás neváhajte kontaktovať na našom Zákazníckom servise, a to telefonicky alebo e-mailom.

Aké sú Vaše práva pri uplatnení nároku zo záruky?

Pri uplatnení nároku zo záruky je Zákazník oprávnený požadovať ktorýkoľvek z nárokov bližšie špecifikovaný v reklamačnom poriadku podľa čl. VIII, bod f. týchto VOP.

Kedy je produkt poškodený?

Produkt je poškodený, ak nespĺňa požiadavky na jeho kvalitu aplikovateľné v čase jeho vydania na trh alebo ak nespĺňa vlastnosti popísané výrobcom.

Prosím vezmite na vedomie, že v prípade poškodenia produktu, alebo zistenia vady produktu je Zákazník povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o vzniknutej vade. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Zákazníkovi, alebo tretej strane v dôsledku oneskoreného oznámenia vady Zákazníkom.

V prípade Zákazníka – podnikateľa platí odlišná záručná doba na jednotlivé produkty, a to podľa príslušných ustanovení reklamačného poriadku v zmysle čl. VIII, bod f. týchto VOP.

Článok VII.
Zodpovednosť

Predávajúci, ako ani prevádzkovateľ Internetového obchodu nie je zodpovedný za akékoľvek omeškanie s dodávkou alebo za akýkoľvek iný problém, ktorý vznikne Zákazníkovi, alebo tretej strane, v dôsledku nepresných a/alebo nesprávnych informácií poskytnutých mu zo strany Zákazníka.

Detailné vlastnosti produktov, ako aj návod na použitie konkrétneho produktu sú Zákazníkovi dostupné v sprievodných manuáloch produktov, ktoré budú Zákazníkovi doručované spolu s objednanými produktami. Ak takéto dokumenty Zákazník zo strany Predávajúceho neobdrží, zaväzuje sa Zákazník bezodkladne informovať o uvedenej skutočnosti Predávajúceho!

Webová stránka www.gamers.sk môže obsahovať odkazy odkazujúce na webové stránky iných poskytovateľov služieb, ktoré sú však poskytované výlučne na informačné účely. Predávajúci, ani prevádzkovateľ Internetového obchodu nezodpovedá za činnosti týchto poskytovateľov služieb ani za primeranosť ich ochrany dát.

Článok VIII.
Informácie pre spotrebiteľa

Povinné ustanovenia o informáciách pre spotrebiteľa podľa zákon č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“):

Predávajúci informuje Zákazníkov – spotrebiteľov prostredníctvom týchto VOP a pred uzatvorením zmluvy o nasledovnom:

 1. Hlavné vlastnosti tovaru: opis a hlavné vlastnosti tovaru sú Zákazníkovi dostupné v Internetovom obchode pri každom jednotlivom produkte; informácie o médiách a produkte budú podľa potreby poskytnuté Zákazníkovi na produktovom liste, ako aj v e-maily potvrdzujúcom nákup; návod na použitie obdrží Zákazník spolu s produktom.
 2. Obchodné meno, sídlo Predávajúceho, telefónne číslo a e-mail Predávajúceho je: MSE 333 s.r.o., 943 01 Štúrovo, Komenského 317/135, Slovenská republika, tel. číslo: +421 2/ 3333-1043, e-mail: info@gamers.sk.

(Akékoľvek reklamácie, sťažnosti, alebo iné podnety je Zákazník oprávnený zaslať na túto adresu sídla Predávajúceho, alebo na e-mailovú adresu).

 1. Informácie o cene tovaru podľa týchto VOP: Ceny tovaru zahŕňajú dane a sú uvádzané vrátane DPH. Akékoľvek dodatočne vzniknuté náklady (najmä preprava alebo poštovné) v čase objednávania budú Zákazníkovi oznámené prostredníctvom objednávky pred uzavretím zmluvy; potvrdenie o objednávke bude Zákazníkovi zaslané aj e-mailom;
 1. Komunikačné prostriedky a ceny za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, využité na účely uzatvorenia zmluvy nie sú spoplatnené zvýšenou tarifou;
 1. Platobné podmienky:

Zákazník môže požiadať o doručenie tovaru na adresu v rámci územia Slovenskej republiky. Zákazník je oprávnený ako doručovaciu adresu uviesť adresu pobytu Zákazníka alebo adresu, kde Zákazník pracuje, t.j. akúkoľvek platnú dodaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, (i) že Zákazník pri objednávke svoju objednávku náležite neskontroloval, (ii) nezadal všetky požadované údaje a/alebo (iii) vyplnil objednávkový formulár chybne, (iv) alebo v dôsledku odôvodnenej nemožnosti prepravnej spoločnosti tovar doručiť, a to najmä v prípadoch, ak sa adresa doručenia uvedená v objednávke nachádza na miestach s neupraveným povrchom vozovky, alebo na miestach, kde nie je možný bezproblémový prístup motorovým vozidlom za účelom dodania tovaru.

Predávajúci nie je za žiadnych okolností zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Zákazníkovi, alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zákazník v rámci procesu objednávky uviedol chybnú, neúplnú alebo neoprávnenú doručovaciu adresu alebo miesto doručenia. Za akúkoľvek škodu, uplatnené nároky, alebo vyvodenie zodpovednosti je výlučne zodpovedný Zákazník. Doručovacia adresa môže byť odlišná od fakturačnej adresy. Za účelom riadneho doručenia tovaru Predávajúci Zákazníkovi odporúča, aby Zákazník okrem adresy pobytu uviedol aj doručovaciu adresu, na ktorej sa bude Zákazník alebo ním splnomocnená/poverená osoba nachádzať v odhadovanom čase doručenia. Pred doručením upovedomí zástupca Predávajúceho Zákazníka o stave objednávky a doručovaní telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci neakceptuje čiastočné platby a rovnako tak ani Dopravca nie je oprávnený čiastočné platby akceptovať. Zákazník je oprávnený prevziať objednané produkty len v celosti alebo odmietnuť prijať objednávku len v celosti, ak tieto VOP neustanovujú inak.

Sumár poplatkov za doručovanie tovaru dostupný v Internetovom obchode (viď odkaz nižšie týchto VOP) zahŕňa náklady na balenie, ako aj poplatok za druhé doručovanie zásielky Dopravcom, v ďalší pracovný deň, v prípade neúspešného prvého doručenia zásielky. Uskutočnením objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so sumárom poplatkov za doručovanie tovaru Dopravcom a spôsobom doručovania tovaru uvedeným v týchto VOP.

Objednané produkty, ktoré sú na sklade, sa Predávajúci zaväzuje dodať Zákazníkovi do 3 dní od potvrdenia objednávky, avšak len za splnenia nasledovných podmienok: (i) údaje zadané Zákazníkom v objednávke sú úplné a správne, (ii) objednávka bola doručená Predávajúcemu v pracovný deň pred 15.30 hod, (iii) vybraný(é) produkt(y) je (sú) na sklade (alebo dostupné), a (iv) Zákazníka nie je potrebné kontaktovať zo strany Zákazníckeho servisu Internetového obchodu z dôvodu nejasností v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne!

Ak dopravca nenájde adresáta – Zákazníka na adrese doručovania uvedenej v objednávke, Dopravca je oprávnený zanechať adresátovi písomné upovedomenie o neúspešnom doručení zásielky a zásielka bude adresátovi doručovaná opätovne (maximálne však 1-krát), a to vo vopred dojednaný čas, bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

Zákazník berie na vedomie, že objednávka, alebo predobjednávka produktu v Internetovom obchode Predávajúceho ako taká nezakladá žiadne povinnosti Predávajúceho. Zmluva je medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvorená až potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.

Zmeny a zrušenie (stornovanie) objednávky sú možné dovtedy, kým produkt nie je zabalený a kým nie je Zákazníkovi zaslaný e-mail a/alebo SMS potvrdzujúca jeho zabalenie a pripravenie na doručenie; po tomto termíne nie je Predávajúci povinný vyhovieť Zákazníkovi a zmeniť alebo zrušiť potvrdenú objednávku.

Ceny tovarov ponúkaných Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho sú uvádzané v eurách (EUR) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.

 1. Reklamačný poriadok

Postup uplatňovania a vybavovania reklamácií:

1) K zabezpečeniu rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií a pre účely riadnej informovanosti Zákazníka o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovarov dodaných Predávajúcim Zákazníkovi, vydáva Predávajúci tento reklamačný poriadok (ďalej len ako „reklamačný poriadok“).

2) Zákazník – spotrebiteľ. Tento reklamačný poriadok platí predovšetkým vo vzťahu k Zákazníkom, ktorí sú fyzickými osobami – spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade Zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, sa na reklamačné konanie vzťahujú ustanovenia bodu 21 – 27 tohto reklamačného poriadku. Ustanovenia bodu 4 – 8, 11 a 18 tohto reklamačného poriadku týkajúce sa spôsobu uplatnenia reklamácie a reklamačného konania sa na Zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi vzťahujú primerane.

3) Predávajúci sa zaväzuje informovať Zákazníka v zmysle týchto VOP a pred uzatvorením Zmluvy, prostredníctvom e-mailu doručenému Zákazníkovi o jeho sídle, mieste vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov, elektronickej adrese a telefónnom čísle Predávajúceho.

4) Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie písomné, alebo ústne podanie Zákazníka, ktoré obsahuje žiadosť Zákazníka o preverenie kvality, vytknutie vád, či iných nedostatkov vo vzťahu k tovaru podľa tohto reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov (ďalej len ako „reklamácia“). Zákazník má nárok na reklamáciu v prípade výskytu vád, či nedostatkov výlučne na tovare, ktorý mu bol dodaný Predávajúcim.

5)       Za účelom kontroly stavu tovaru je Zákazník povinný bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať jeho stav, fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky tovaru. Ak je zistené narušenie obalu balenia či tovaru, či podozrenie z neoprávneného otvorenia zásielky, je Zákazník povinný zásielku od Dopravcu neprevziať. V opačnom prípade, akékoľvek reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

6)      Zákazník je oprávnený podať Predávajúcemu reklamáciu týkajúcu sa poskytovaných služieb a nakúpu tovaru písomnou formou, a to zaslaním e-mailu na adresu: info@gamers.sk, alebo písomne na adresu sídla Predávajúceho: MSE 333 s.r.o, Komenského 317/135, Štúrovo 943 01, Slovenská republika.

7)       Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bezodkladne v lehote na uplatnenie záruky podľa týchto VOP. V Reklamácii Zákazník uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie reklamácie). Vo svojom vlastnom záujme je Zákazník povinný priložiť k reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené, pričom platí, že lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť až odo dňa, kedy boli Predávajúcemu preukázané všetky tvrdené skutočnosti, a ktorých preukázanie zo strany Zákazníka je nevyhnutné pre riadne vedenie a ukončenie reklamačného konania.

8)       Zákazník je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie. Zákazník je povinný doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar podľa možností nepoužitý, nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru Predávajúcemu, v opačnom prípade nie je možné pristúpiť k vybaveniu reklamácie.

9)       Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej skutočnosti. Ak sa vyskytne na zakúpenom výrobku vada, Zákazník má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci so zmluvou, a to počas záručnej doby daného výrobku, v zmysle týchto VOP. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Zákazníkom. Ak sa skladá tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru Zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10)   Ak Zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie zo strany Predávajúceho, alebo ak reklamácia nemôže byť zo strany Predávajúceho vybavená ihneď, zaväzuje sa Predávajúci vybaviť reklamáciu v zložitých prípadoch najneskôr do 3  pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11)   Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo požadovať (i) aby bola takáto vada tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo (ii) výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Zákazník právo (i) na výmenu veci, alebo má právo (ii) od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Zákazník aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (opätovným vyskytnutím sa vady po oprave sa rozumejú vady, ktoré sa vyskytli aspoň po dvoch predchádzajúcich opravách rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (ak v dobe uplatnenia reklamácie má tovar aspoň dve rôzne odstraniteľné vady) tovar riadne užívať. Ak ide o neodstraniteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Zákazník je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje, pričom svoje rozhodnutie je Zákazník povinný oznámiť Predávajúcemu spolu s uplatnením reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie, aby mohol Predávajúci určiť spôsob vybavenia reklamácie.

12)   Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré (i) vznikli nesprávnym užívaním, starostlivosťou, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom Zákazníka, alebo mechanickým poškodením tovaru, (ii) o ktorých Zákazník pri prevzatí tovaru vedel, resp. bol na vyslovene upozornený, (iii) pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny, (iv) sú spôsobené bežným opotrebením tovaru spôsobeného jeho bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, (v) ktoré vyplývajú z povahy tovaru, ktorého životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia, (vi) pri použitom tovare za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, (vii) ktoré Zákazník spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom, (viii) ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.). V prípade, ak je súčasťou zmluvy pri zakúpení tovaru aj návod na použitie jednotlivého tovaru, a Zákazník tento návod nedodrží, nemá právo na uplatnenie nárokov z vád tovaru.

13)   V prípade uplatnenia nároku Zákazníka zo záruky, ak príčina poškodenia produktu nemôže byť jasne určená vizuálnou kontrolou, Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie obhliadky produktu autorizovaným servisným centrom. Zákazník berie na vedomie, že vykonanie obhliadky tovaru môže trvať aj viac ako 15 pracovných dní. V prípade, ak sa v rámci obhliadky a odborného posúdenia preukáže, že príslušný produkt nie je z Internetového obchodu Predávajúceho, poplatok za obhliadku a opravu znáša Zákazník. Na základe odborného posúdenia, distribútor, alebo Predávajúci je oprávnený zvážiť odkúpenie poškodeného produktu za zníženú cenu. Zákazník nemusí takúto ponuku na odkúpenie produktu za zníženú cenu od Predávajúceho prijať a produkt si môže ponechať.

14)   Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného výrobku, b) výmenou výrobku, c) vrátením ceny výrobku, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia (vymeneného výrobku, opraveného výrobku, peňazí), alebo f) odôvodneným zamietnutím reklamácie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ nie je v tomto reklamačnom poriadku uvedené inak.

15)   Zákazník má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením reklamácie, toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od odo dňa ukončenia reklamácie, inak právo zanikne.

16)   Zákazník, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu, zaslanú na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailovú adresu info@gamers.sk, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Zákazníkom – spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou –. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

so sídlom: Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika

email: ars@soi.sk , adr@soi.sk

pričom bližšie informácie sú dostupné na:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,

alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na internetovej stránke:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

Zákazník môže v prípade zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti Predávajúceho a Zákazníka v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17)   Zodpovednosť Predávajúceho voči Zákazníkovi, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Zákazníkovi sa riadi v prípade Zákazníka – spotrebiteľa príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

18)   Zákazník – podnikateľ. V prípade Zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi sa na reklamačné konanie uplatňujú osobitné podmienky upravené v tomto reklamačnom poriadku. Zodpovednosť Predávajúceho voči Zákazníkovi, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Zákazníkovi sa riadi v prípade Zákazníka – podnikateľa príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

19)   Záručná doba na jednotlivé výrobky dostupné v Internetovom obchode je v prípade Zákazníka, ktorý je podnikateľom 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Zákazníkom. Ak sa skladá tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru Zákazníkom.

20)   Reklamácie týkajúce sa takého poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí tovaru, je Zákazník povinný uplatniť voči Predávajúcemu okamžite po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Nároky z neskoršie zistených a uplatnených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť Zákazník, ktorý je podnikateľom uplatniť výlučne len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od Dopravcu.

21)   Zákazník je oprávnený v rámci uplatnenia reklamácie požadovať: (i) odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, (ii) dodanie chýbajúceho tovaru, alebo (iii) odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady odstraniteľné, ak nie je zmluvnými stranami dojednané inak. V prípade, ak je zmluva zo strany Predávajúceho porušená podstatným spôsobom a Predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Zákazníka, alebo ak  oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Zákazník odstúpiť od zmluvy. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil Predávajúcemu.

22)   Reklamácia tovaru Zákazníka, ktorý je podnikateľom bude vybavená v lehote do 60 dní. Predávajúci vydá Zákazníkovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O postupe vybavovania reklamácie bude Predávajúci Zákazníka priebežne informovať.

23)   Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) odovzdaním opraveného výrobku, (ii) dodaním chýbajúcej časti výrobku, (iii) výmenou výrobku, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, pričom pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže Zákazník požadovať len výmenu takej súčasti, alebo (iv) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

24)   Náklady na uplatnenie reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) nesie Zákazník sám.

25) Na uplatnenie tokenu máte 30 kalendárnych dní. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za platnosť tokenu a digitálneho kódu po uplynutí 30 dní.
 1.                    Odstúpenie od zmluvy:

Odstúpenie od zmluvy – spotrebiteľ. Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Zákazníkom. Na účely týchto VOP sa tovar považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (i) tovary objednané Zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (ii) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, (iii) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

Zákazník berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy. Zákazník nie je oprávnený v takomto prípade vrátiť Predávajúcemu produkt prostredníctvom dobierky alebo za nadmerné poštovné.

Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je (i) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, (ii) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, (iii) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (iv) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, alebo (v) z iných dôvodov taxatívne stanovených v týchto VOP, alebo v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Pri software produktoch predávaných prostredníctvom Internetového obchodu, Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak už raz bolo balenie (ochranný obal) produktu otvorené, nakoľko produkt podliehajúci autorským právam už v takomto prípade nie je viac chránený pred jeho používaním alebo reprodukciou podliehajúcou úhrade za poskytnutie licencie. V prípade, ak však bude takýto produkt vrátený v jeho originálnom balení, alebo neotvorený, Vami uhradená čiastka za nákup produktu Vám bude v celom rozsahu vrátená.

Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri hrách a software-och distribuovaných v digitálnom formáte.

Vyššie uvedeným nie je dotknuté právo Zákazníka na uplatnenie práva na odstúpenie od Zmluvy v čase odo dňa uzatvorenia Zmluvy do dňa prevzatia produktu, t.j. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Zákazník je oprávnený uplatniť a doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu nasledovným spôsobom:

o na adresu sídla Predávajúceho , alebo

o na e-mailovú adresu Predávajúceho

Uplatnenie práva Zákazníka na odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy použitím formulára s vyhlásením ustanoveného v Prílohe I týchto VOP, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, z ktorého je zrejmé uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy.

Právo Zákazníka na odstúpenie od zmluvy urobené v písomnej forme, bez udania dôvodu, zaniká uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej vyššie v týchto VOP. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, je Zákazník povinný preukázať, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil v stanovenej lehote a v súlade s právnymi predpismi.

Povinnosti Predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia tovaru s oznámením o odstúpení od zmluvy celkovú uhradenú cenu za tovar v celej výške vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal, bez uplatnenia akýchkoľvek dodatočných poplatkov spojených s vrátením ceny, vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal Zákazníkovi. Predávajúci vráti Zákazníkovi cenu za tovar vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal, rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si Zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi cenu za tovar, vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu; skoršie z týchto dvoch má byť vzaté do úvahy. V prípade odstúpenia od zmluvy, Predávajúci nie je oprávnený zadržať Zákazníkovi splatnú cenu za tovar, vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal, ak bol produkt prevzatý priamo Predávajúcim.

Povinnosti Zákazníka v prípade odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od Zmluvy je Zákazník povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy požiadať predávajúceho o zvoz produktu. Lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Zákazník je povinný doručiť Predávajúcemu tovar podľa možností čistý, nepoužitý, nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru Predávajúcemu.

Zákazník berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy, pokiaľ sa Predávajúci nezaviazal k znášaniu týchto nákladov.

Ak je produkt zasielaný zo strany Predávajúceho Zákazníkovi v tom istom čase ako je uzatvorená zmluva, Predávajúci zabezpečí v prípade odstúpenia od zmluvy Zákazníkom, vrátenie produktu na vlastné náklady, ale iba ak z povahy produktu vyplýva, že nemôže byť vrátený poštovou prepravou.

V prípade odstúpenia od Zmluvy zodpovedá Zákazník Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy je Predávajúci oprávnený vrátiť Zákazníkovi tovar na náklady Zákazníka.

Predmetom činnosti Predávajúceho je predaj produktov. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby. V opačnom prípade je Zákazník povinný nahradiť Predávajúcemu primerané náklady spojené s poskytnutím služby, ak v prípade špecifikovanom v tomto ustanovení, Zákazník uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v rozpore s týmto odsekom VOP.

Odstúpenie od zmluvy – podnikateľ. Zákazník – podnikateľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy nemá nárok na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení týchto VOP, ktoré sa vzťahujú na odstúpenie Zákazníka – spotrebiteľa. Na odstúpenie od zmluvy zo strany Zákazníka ako podnikateľa sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tieto VOP neurčujú inak.

Odstúpenie od zmluvy – Predávajúci. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zákazníkom – spotrebiteľom z dôvodu (i) vyššej moci, alebo (ii) zo závažných prevádzkových dôvodov. V prípade, ak Zákazník uhradil cenu za objednaný tovar, zaväzuje sa Predávajúci Zákazníkovi takúto cenu v hodnote nedodaného tovaru vrátiť.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zákazníkom – podnikateľom z dôvodov (i) stanovených pre odstúpenie od zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom – spotrebiteľom podľa odseku týchto VOP uvedeného vyššie, (ii) vypredania svojich zásob tovaru, (iii) jeho nedostupnosti, (iv) ak výrobca, alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu, zvýšil cenu, alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo (v) ak ani pri vynaložení značného úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, nie je schopný tovar dodať Zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP, alebo v cene dojednanej v zmluve. V prípade, ak Predávajúci odstúpil od zmluvy z dôvodov uvedených pod písm. (i) – (v) tohto odseku VOP a ak Zákazník uhradil cenu za tovar, zaväzuje sa Predávajúci Zákazníkovi cenu v hodnote nedodaného tovaru vrátiť.

O odstúpení je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Zákazníka, a to na e-mailovej adrese Zákazníka. Pred odstúpením od zmluvy je Predávajúci oprávnený ponúknuť Zákazníkovi náhradné plnenie. Zákazník má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  zmluvy.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku, resp. tovaru.

 1. Predávajúci nepodlieha a nezaviazal sa dodržiavať „Kódex správania proti nekalým obchodným praktikám“ a koná v súlade s platnými právnymi predpismi.
 1. Zákazníkovi v zmysle zmluvy nevzniká povinnosť zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku Predávajúcemu v zmysle týchto VOP.
 1. Mimosúdne urovnanie a postup pri riešení sporov:

V prípade uplatnenia reklamácie vo vzťahu k produktu alebo poskytnutej služby, je Zákazník oprávnený podať reklamáciu v súlade s podmienkami ustanovenými v reklamačnom poriadku v zmysle čl. VIII, písm. f. týchto VOP.

Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho so zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy a/alebo VOP sa Zákazník a Predávajúci pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti podľa zákona č. 160/2015 Zb. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.

Článok IX.
Doručovanie

Písomnosti sa doručujú poštou, kuriérskou službou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla, alebo bydliska druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia. Za deň doručenia v prípade osobného doručovania sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná zo strany Predávajúceho Zákazníkovi alebo Zákazníkom Predávajúcemu sa považuje za doručenú adresátovi uplynutím 5. pracovného dňa po odoslaní zásielky na poslednú známu adresu, resp. sídlo zmluvnej strany, pokiaľ sa nepreukáže skorší okamih doručenia. Za deň doručenia v prípade doručovania kuriérskou službou sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú uplynutím 5. pracovného dňa od jej doloženého odovzdania kuriérovi. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené v deň ich odoslania, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.

Článok X.
Osobné údaje

Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť MSE 333 s.r.o., Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, IČO: 54112486, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 42770/N  a spracováva ich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Predávajúceho nájdete na Internetovej stránke Predávajúceho www.gamers.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Článok XI.
Vyššia moc

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie alebo nesplnenie niektorej povinnosti podľa týchto VOP v dôsledku neočakávanej udalosti mimo jeho vplyvu, hlavne zásahu vyššej moci, požiaru, povodne, vojny, občianskej vojny, sabotáže, štrajku, zákonov, výnosov, vyhlášok, predpisov alebo nariadení štátu, pokiaľ Predávajúci v miere, v ktorej je to možné a primerane rýchlo doručí Zákazníkovi písomné oznámenie zásahu vyššej moci a súčasne vynaloží maximálne úsilie, aby dopady takého zásahu vyššej moci eliminoval.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený započítať si akékoľvek vzájomné pohľadávky Predávajúceho a Zákazníka. Zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Predávajúcemu s pohľadávkami Predávajúceho.

Na predaj tovaru realizovaný medzi Predávajúcim a Zákazníkom – spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a iné platné právne predpisy Slovenskej republiky.

Na predaj tovaru realizovaný medzi Predávajúcim a Zákazníkom – podnikateľom sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a iné platné právne predpisy Slovenskej republiky. Zákazník – Podnikateľ zároveň berie na vedomie, že pre záväzkové vzťahy medzi ním a Predávajúcim platia pravidlá týchto VOP primerane, najmä s poukazom na ustanovenia týchto VOP vzťahujúcimi sa na podnikateľov.

Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Zákazníkom, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP a/alebo zmluvy.

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe zmluvy, alebo súvisiace s týmito VOP a/alebo so zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uvedené platí aj v prípade, že Zákazník je cudzinec, zahraničná osoba, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v zmluve uvedené inak.

Táto webová stránka je chránená autorskými právami. Držiteľom autorských práv je MSE 333 s.r.o. alebo jeho oprávnený používateľ. Služby zobrazujúce sa na webovej stránke a celý zobrazený obsah sú považované za predmet duševného vlastníctva, a akékoľvek používanie, duplikovanie alebo reprodukovanie bez povolenia držiteľa práv je zákonom zakázané a môže viesť k podaniu žaloby, alebo uplatneniu iných práv držiteľa podľa platných právnych predpisov SR.

V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností Zákazníkovi oznámením v Internetovom obchode Predávajúceho, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Zákazníkovi ich zverejnením v uvedenom Internetovom obchode Predávajúceho www.gamers.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP. Predávajúci oznamuje zmeny VOP zverejnením v uvedenom Internetovom obchode Predávajúceho.

Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Zákazníkom založeného zmluvou a aj po ich skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú. Platne uzavretá zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia.

Všeobecným orgánom trhového dozoru pre ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/772 02 16

fax č. 037/772 00 24

http://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi